Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ขั้นตอนการตรวจการทำงาน หลังจากการติดตั้งแอร์ ก่อนจะเดินเครื่อง

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ขั้นตอนการตรวจการทำงาน หลังจากการติดตั้งแอร์ ก่อนจะเดินเครื่อง การตรวจการทำงานของเครื่องปรับอากาศ สำหรับช่างแอร์ จะตรวจหลังจากทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะเปิดเครื่องใช้งาน มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งแบ่งขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้

1. ตรวจขั้นตอนตามลำดับก่อนเดินเครื่อง ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องเช็คดังต่อไปนี้

ได้ทำความสะอาดหลังจากติดตั้งแล้วหรือยัง ?
มีการชำรุดระหว่างการขนส่งและติดตั้งหรือไม่ ?
ขนาดสวิตซ์และฟิวส์ถูกต้องหรือเปล่า ?
การต่อสายไฟถูกต้องหรือไม่
ขนาดสายไฟที่ใช้ถูกขนาดหรือไม่
ขั้วสายไฟขันแน่นหรือไม่
ฉนวนสายไฟ บริเวณ ขั้วสายเมน , มอเตอร์พัดลมชุดในห้อง , ขั้วต่อวงจรของเครื่อง , มอเตอร์พัดลมชุดนอกห้อง , มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เพียงพอหรือไม่
ต่อสายดิน แน่นดีหรือไม่
แรงดันไฟฟ้าได้ตามเกณฑ์หรือไม่ และต้อง +- 10%
ทำการตรวจการรั่วของน้ำยาแอร์ในระบบแล้วหรือยัง
ท่อน้ำทิ้งติดตั้งดี ไหลน้ำผ่านได้หรือเปล่า
หุ้มฉนวนที่ท่อเรียบร้อยหรือยัง
วาล์วบริการเปิดหรือเปล่า

2. ทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ

หลังจากที่เช็คตามข้อ 1 ผ่านหมดแล้ว ให้ทำการทดลองเปิดใช้งานเครื่อง โดยเปิดสวิตซ์พัดลมที่เครื่องปรับอากาศไปตำแหน่ง AIR FLOW และตรวจการทำงานของพัดลมดังนี้

ตรวจดูว่าขณะที่พัดลมหมุนนั้นไม่มีเสียงผิดปกติจากการกระทบกันระหว่าง โลหะ กับโลหะ เช่นใบพัดกระทบโครง
ในกรณีที่มอเตอร์พัดลมใช้ไฟฟ้า 3 เฟส ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าพัดลมหมุนถูกทาง

ข้อควรระวัง

ถ้าพัดลมหมุนผิดทางก็ยังสามารุส่งลมออกมาได้
ถ้าพัดลมหมุนผิดทาง ให้แก้ไขโดยการสลับสายไฟ 2 สายที่อยู่ด้านนอก

3. เมื่อเปิดสวิตซ์ไปตำแหน่ง “Air Conditoning” คอมเพรสเซอร์จะทำงาน ให้ตรวจสอบระบบดังนี้

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์เดินหรือเปล่า ถ้าไม่เดินให้ลดการตั้งอุณหภูมิที่เทอร์โมสตัทไปอยู่ในตำแหน่ง LOW
ตรวจดูว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์มีเสียงดังผิดปกติ หรือสั่นหรือไม่
ตรวจดูพัดลมที่อยู่ในชุดคอนเดนซิ่ง ว่าหมุนถูกทางหรือไม่ ถ้าพบว่าหมุนผิดทาง ให้สลับสายไฟเสียใหม่ โดยสลับสายไฟ 2 สายด้านนอก
ตรวจดูลมที่ถูกส่งออกมาจากหน้ากากของแอร์ ว่าเป็นปกติ โดยการทดลองปรับเปลี่ยนทิศทางลมที่ส่ง ไปทั้งแนวนอนและแนวตั้ง